Yuzen and Katazome Sheets

Yuzen

Sogara Yuzen

 

Large Yuzen screened Japanese sheets, (24"x36")

yuzenyuzenyuzenyuzenyuzen
yuzen yuzen yuzen
yuzen
yuzen yuzen yuzen
yuzenyuzenyuzenyuzenyuzen
yuzen yuzen yuzen
yuzen
yuzen yuzen yuzen
yuzenyuzenyuzenyuzenyuzen
yuzen yuzen yuzen
yuzen
yuzen yuzen yuzen
yuzenyuzenyuzenyuzenyuzen
yuzen yuzen yuzen
yuzen
yuzen yuzen yuzen
yuzenyuzenyuzenyuzenyuzen
yuzen
yuzen
yuzen
yuzen
yuzen
yuzen
yuzen
yuzenyuzenyuzenyuzenyuzen
yuzen
yuzen
yuzen
yuzen
yuzen
yuzen
yuzen
 
yuzen
yuzen
fusuma
 

 

 

Katazome stencilled Japanese sheets, (24"x36")

katazome katazome katazome katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katzome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katzome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
katazome
       

 

Katazome selection

Katazome

 

origami

Origami and Pink Tulips


 
   

Back to Top

 

de Medici Ming Fine Paper P.O. Box Number 8, Lopez Island, WA 98261 T. 360-468-3673 F. 360-468-3674